Midtown Retail

Property Name: Midtown Retail
Location: Houston, Texas
Property Type: Retail
Transaction Type: Refinance and Renovation
Loan Amount: $4,770,000
More Info: Matt Franke & Emily Zarcaro at 713-871-5811 or contact me